Praca – specjalista ds. organizacji imprez

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres mailowy: sekretariat@teatr.gliwice.pl z dopiskiem „specjalista ds. organizacji imprez” do 15 lutego 2018r.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku: specjalista ds. organizacji imprez
• przygotowywanie, realizacja i koordynacja produkcji projektów i przedsięwzięć impresaryjnych – teatralnych, muzycznych, edukacyjnych i promocyjnych
• realizacja i koordynacja wszelkich czynności przygotowawczych do realizacji projektów
• opracowywanie harmonogramów działań
• opracowywanie planów pracy zespołów zadaniowych oraz nadzorowanie ich pracy
• organizowanie sprzętu niezbędnego do realizacji wydarzeń oraz nadzorowanie przygotowania sprzętu
• współpraca w zakresie realizowanych projektów z działami Teatru i podmiotami zewnętrznymi
• inicjowanie, nadzorowanie i kierowanie współpracą z kontrahentami, podmiotami zewnętrznymi, sponsorami i współrealizatorami wydarzeń
• inicjowanie nowych wydarzeń i projektów
• uczestniczenie w realizacji działań zgodnych ze strategią Teatru
• prace administracyjno-organizacyjne
• przygotowywanie planów i sprawozdań
• prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe magisterskie
• ukończone studia wyższe bądź podyplomowe w zakresie: zarządzania, marketingu, administracji, animacji kultury, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej lub inne pokrewne
• udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• predyspozycje administracyjno-organizacyjne
• bardzo dobra praktyczna znajomość zasad przygotowania, budżetowania, organizowania i rozliczania projektów
• dobra praktyczna znajomość planowania, organizowania i nadzorowania pracy zespołu technicznego
• znajomość w stopniu komunikatywnym języka angielskiego lub/i niemieckiego
• prawo jazdy kat. B
• dobra praktyczna znajomość pakietu biurowego MS Office, a w szczególności Microsoft Excel
• dyspozycyjność do pracy również w weekendy i wieczorami
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
• szkolenia z zakresu zarządzania, księgowości, zamówień publicznych, praw autorskich itp.
• mile widziana znajomość narzędzi służących tworzeniu grafiki na potrzeby WWW oraz druku – GIMP, Photoshop itp.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
• wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach
• uczciwość, odpowiedzialność i terminowość
• decyzyjność oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmiany
• kreatywność
• samodzielność w rozwiązywaniu problemów
• entuzjazm
• umiejętności organizacyjne, w tym właściwe planowanie czasu pracy
• umiejętność pracy w zespole
• wysoka kultura osobista

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
• wymiar czasu pracy: pełny etat
• miejsce pracy: Teatr Miejski w Gliwicach

Oferujemy
• stabilne warunki zatrudnienia
• wysoki standard warunków pracy
• system wynagradzania odpowiadający na potrzeby rynku
• atrakcyjny system motywowania zawodowego
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
• możliwość realizacji autorskich projektów

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów: 
List motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Miejski w Gliwicach w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami do dnia 20 lutego 2019 roku.