Nagrody Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2021.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/799/2022 Rady Miasta Gliwice z 14 lipca 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są za całokształt działalności artystycznej lub osiągnięcia twórcze w roku poprzednim, a także osiągniecia w zakresie tworzenia, organizowania i upowszechniania kultury.

 

Nagroda za całokształt działalności artystycznej może zostać przyznana danemu kandydatowi tylko raz. Niniejsze ograniczenie nie będzie miało zastosowania do nagród za całokształt działalności artystycznej przyznanych przed wejściem w życie nowego regulaminu tj. przed 5.08.2022 r.

 

Nagroda za osiągnięcia w działalności twórczej może zostać przyznana zarówno artyście uznanemu, jak i młodemu twórcy, który w dniu składania wniosku nie miał ukończonych 30 lat.

 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

 

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

  • instytucje kultury,
  • szkoły o profilu artystycznym,
  • uczelnie,
  • związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające w sferze kultury,
  • indywidualni twórcy,
  • radni Rady Miasta Gliwice.

 

Wniosek powinien zawierać m.in.:

1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, dane kontaktowe) lub nazwę podmiotu z adresem siedziby i danymi kontaktowymi;

2) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, dane kontaktowe);

3) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni);

4) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnopolskiego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych celem przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne
i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia;

7) podpis wnioskodawcy (w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych – podpisy osób reprezentujących dany podmiot).

 

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

  • złożenia po terminie,
  • złożenia przez podmiot nieuprawniony,
  • pisemnego wycofania przez wnioskodawcę,
  • nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

 

Wnioski w formie pisemnej (na specjalnych formularzach) pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Sportu (tel. 32/239-12-84).

 

Regulamin i formularz wniosku dostępne są na stronie: kultura.gliwice.eu w zakładce  Nagrody w dziedzinie Kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gliwice.eu w zakładce: Urząd Miejski/Kultura i Sport/Nagrody w dziedzinie Kultury.