Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie w związku z uczestnictwem w wydarzeniu Teatru Miejskiego w Gliwicach w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Oświadczam, że wg swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną koronawirusem oraz nie przebywam na kwarantannie i nie jestem objęty nadzorem epidemiologicznym. Jeżeli wystąpią u mnie objawy zarażenia, nie wezmę udziału w wydarzeniu i poinformuję o tym organizatora, tj. Teatr Miejski w Gliwicach. Oświadczam również, że nie odstąpię zakupionych przez mnie biletów osobom trzecim. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób współpracujących z Teatrem Miejskim w Gliwicach, kontrahentów Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez  Teatr Miejski w Gliwicach oraz Kino Amok  – stosownie do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, NIP 631-23-02-151,  dalej zwany „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych odbywa się za pośrednictwem e-mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, kontrahentów i uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). w dalszej części zwane ,,RODO”.

2) działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników, kontrahentów i uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora – podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO;

3) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Administratora oraz ochrony zdrowia pracowników (podstawę prawną stanowi przepis art. 9 ust 2 lit. b) RODO,

4) w celu zapewnienia bezpieczeństwa współpracownikom Administratora oraz ochrony zdrowia współpracowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną stanowi przepis 6 ust 1 lit f) RODO

5) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 9 ust 2 lit. i) RODO.

3. Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, jak również kierując się wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących informacji o stanie zdrowia widzów, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom, kontrahentom oraz uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora.

4. W związku z realizacją celów wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione m.in. następującym odbiorcom danych:

 uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa),

 placówkom medycznym.

5. Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do odwołania stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień zawartych w odrębnych przepisach prawa, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą profilowane, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie Uczestnika wydarzenia