regulamin sprzedaży biletów grupowych

NA SPEKTAKLE (WYDARZENIA) ORGANIZOWANE NA SCENACH TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH I KINA AMOK. / UWAGA! Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich widzów podczas trwania reżimu sanitarnego,  przypominamy, że zakupione bilety nie mogą być odstąpione osobom trzecim. Dane osobowe podane przy zakupie biletu (imię nazwisko) musi być zgodne z danymi uczestnika wydarzenia. W przypadku grup zorganizowanych wystarczy kontakt do opiekuna grupy.

 

Organizatorem sprzedaży biletów grupowych jest Teatr Miejski w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55 – 57, NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690, zwanym w dalszej części Teatrem.

§1

Rezerwacja biletów grupowych są przyjmowane telefonicznie lub mailowo:
Biuro Obsługi Widzów: bow@teatr.gliwice.pl / tel. 32 230 49 68 / 32 231 80 38
czynne od poniedziałku do piątku – w godz. 8.00 – 16.00 *

Kasa biletowa czynna na godzinę przed wydarzeniem.

UWAGA! Teatr zastrzega sobie prawo do organizacji 15-minutowych przerw technicznych w pracy kasy biletowej.
* W okresach świątecznych i wakacyjnych godziny pracy BOW i kasy biletowej mogą ulec zmianie.

UWAGA!
Zamówienie złożone drogą e-mailową należy uważać za ważną dopiero po otrzymaniu e-maila zwrotnego z Biura Obsługi Widzów i Promocji potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i zawierającego informację co do wyznaczonego terminu wykupu biletów. Autoresponder, jaki otrzymują Państwo na wstępie po wysłaniu maila na skrzynkę przyjmującą rezerwacje, nie jest takowym potwierdzeniem.
Rezerwując bilety, należy podać następujące informacje:
1/ data, tytuł i godzina wybranego spektaklu,
2/ liczba zamawianych biletów z zaznaczeniem wybranej strefy cenowej,
3/ imię, nazwisko zamawiającego,
4/ numer telefonu kontaktowego,
5/ nazwę reprezentowanej firmy/instytucji/szkoły,
6/ dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres, NIP.
Osoba dokonująca rezerwacji GRUPOWEJ (min. 10 biletów i więcej) zobowiązana jest także do wypełnienia FORMULARZA „Zamówienie na bilety” oraz przesłania go do Biura Obsługi Widzów e-mailem jako skan-załącznik pod adres: bow@teatr.gliwice.pl w terminie do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.

UWAGA!

W przypadku osób fizycznych faktury będą wystawiane do 3 miesięcy od momentu zakupu biletów w kasie Teatru/lub przelewem na konto Teatru.

W przypadku wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze, firmy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły itp. (nie osoby fizyczne) konieczne jest podanie danych do wystawienia faktury! Faktury będą wystawiane przez Teatr za bilety opłacone PRZELEWEM tylko do 15 dnia każdego następnego miesiąca od momentu wpłaty na konto Teatru. W przypadku regulowania należności za bilety w II ratach wystawione zostaną dwie osobne faktury.
W przypadku zakupu biletów za GOTÓWKĘ/KARTĘ PŁATNICZĄ faktury Teatr wystawi tylko w momencie zakupu biletów, po tym terminie faktury nie będę już wystawiane (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Prosimy zatem o zadeklarowanie chęci otrzymania faktury już w chwili składania zamówienia lub zakupu biletów.

§2

Ważność rezerwacji na bilety grupowe: 
W wyznaczonym przez pracownika teatru terminie, osoba rezerwująca bilety zobowiązana jest do odbioru/wykupienia biletów w kasie biletowej (godziny pracy kasy – powyżej) lub dokonania płatności za bilety przelewem na konto teatru:
ING Bank Śląski SA nr 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637. Po dokonaniu płatności przelewem bankowym prosimy o przesłanie dowodu wpłaty e-mailem jako skan-załącznik na adres: bow@teatr.gliwice.pl. Nie dokonanie powyższych czynności spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji w dniu, w którym minie termin jej ważności.W przypadku rezerwacji grupowych (min. 10 biletów i więcej) na spektakle prezentowane w terminie powyżej 45 dni od dnia dokonania rezerwacji, teatr może wyrazić zgodę na dokonanie gotówką w kasie biletowej teatru lub przelewem na konto teatru wstępnej płatności – zaliczki za bilety, niemniej musi ona stanowić wartość minimum 50 procent liczby zarezerwowanych biletów (obliczone wg zasady: liczba biletów razy cena biletu). Pozostała część płatności musi być zrealizowana gotówką lub przelewem najpóźniej 7 dni przed datą imprezy. Brak całkowitej wpłaty (za wszystkie bilety) na 7 dni przed imprezą spowoduje anulowanie rezerwacji; w przypadku braku tylko wpłaty II raty – anulowanie części biletów jej dotyczących.W sytuacjach, gdy rezerwacja dot. imprezy, której prezentacja odbędzie się w terminie krótszym niż 5 dni licząc od dnia dokonania rezerwacji, teatr może zgodzić się na odbiór biletów w dniu imprezy najpóźniej godzinę (60 min.) przed rozpoczęciem imprezy. Jednocześnie teatr zastrzega sobie, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane na 30 minut przed imprezą i ponownie skierowane do sprzedaży.

§3

Sprzedaż biletów grupowych:
Bilety grupowe na imprezy sprzedawane są wyłącznie w kasie Teatru przy ul. Nowy Świat 55/57 w Gliwicach.
Formą płatności za bilety w kasach jest: gotówka, przelew bankowy na konto teatru, karta płatnicza/ kredytowa.Dowodem sprzedaży jest bilet wydrukowany z systemu, który powinien zawierać: datę, godzinę i nazwę imprezy, rząd i miejsce, cenę z uwzględnieniem podatku VAT, numer biletu, kupon kontrolny. Wraz z biletem klient otrzymuje paragon kasy fiskalnej, który zobowiązany jest zachować na wypadek ewentualnego zwrotu biletu.
§4

Zwroty biletów grupowych: Osoba, która wykupiła wcześniej bilety grupowe lub dokonała wpłaty za nie na konto teatru, może dokonać zwrotu biletów w kasie biletowej teatru, w której została dokonana sprzedaż, w terminie najpóźniej 7 dni przed datą prezentacji imprezy.Wraz ze zwracanym biletem klient zobowiązany jest przedłożyć w kasie biletowej teatru paragon kasy fiskalnej, który otrzymał w momencie zakupu biletu. W przypadku jego braku kasa biletowa ma prawo odmówienia przyjęcia zwrotu biletu.Osoby, które zgodnie z rezerwacją, dokonały wpłaty za bilety przelewem na konto teatru i nie zdążyły jeszcze odebrać biletów w kasie teatru, zobowiązane są wówczas poinformować telefonicznie Biuro Obsługi Widzów lub kasę biletową (numery telefonów – powyżej) o chęci dokonania zwrotu biletów. Teatr dokona wówczas zwrotu zrealizowanej wpłaty na podane konto klienta a zarezerwowane bilety/miejsca zwolni do ponownej sprzedaży Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dot. zwrotu biletów, w tym przyjmowanie zwrotów do dnia imprezy, w przypadku:
1/ braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn niezależnych od Teatru (np. przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty itp.);
2/ braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn leżących po stronie Teatru – odwołanie imprezy, zmiana tytułu, daty, godziny.Teatr nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane w jego siedzibie przez firmy zewnętrzne, na które sprzedaż biletów nie jest prowadzona w kasach Teatru poprzez system sprzedaży teatru. W takim przypadku zwrot biletów realizuje jej bezpośredni organizator.

§5

Inne postanowienia:Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego są nieważne i nie upoważniają do wejścia na imprezę.Osoby przebywające na terenie Teatru zobowiązane są zachować bilet wstępu do ewentualnej kontroli. Obsługa widowni teatru ma prawo kontroli biletu w czasie trwania imprezy.Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone na bilecie wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinformowani przez obsługę widowni.Po rozpoczęciu imprezy spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na salę do najbliższej przerwy. Każda osoba przebywająca na widowni posiadająca telefon komórkowy zobowiązana jest do jego wyłączenia i nie korzystania z niego podczas trwania imprezy. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgody Teatru lub Organizatora imprezy. Nagrywanie lub robienie zdjęć bez zgody jest zabronione.Każdy przebywający na terenie Teatru jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, p. poż, oraz wskazówek obsługi.

Konto bankowe TEATRU:
INGBPLWP PL 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637

 

▬▬Formularz zamówienia 2021 Teatr Miejski w Gliwicach ▬▬