regulamin sprzedaży biletów indywidualnych

NA SPEKTAKLE (WYDARZENIA) ORGANIZOWANE NA SCENACH TEATRU MIEJSKIEGO w GLIWICACH.

Organizatorem sprzedaży biletów indywidualnych jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55 – 57, NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690, zwanym w dalszej części Teatrem.

§1


Rezerwacja biletów indywidualnych są przyjmowane:
1/ telefonicznie pod nr tel.:
Biuro Obsługi Widzów i Promocji Teatru
czynne od poniedziałku do piątku – w godz. 8.0016.00 *
tel. 32 230 49 68 / 32 231 80 38Kasa biletowa
czynna w sezonie:
wtorek / środa / czwartek / piątek – w godz. 10.0019.00
– sobota – w godz. 12.00 – 19.00
niedziela / poniedziałek / święta 2 godz. przed spektaklem *
tel. 32 232 13 39

UWAGA! Teatr zastrzega sobie prawo do organizacji 15-minutowych przerw technicznych w pracy kasy biletowej.* W okresach świątecznych i wakacyjnych godziny pracy BOWiPT i kasy biletowej mogą ulec zmianie.

2/ e-mailem pod adresem: bow@teatr.gliwice.pl

UWAGA!
Zamówienie złożone drogą e-mailową musi być wysłane NAJPÓŹNIEJ na 3 dni robocze przed terminem danej imprezy. Jednocześnie rezerwację należy uważać za ważną dopiero po otrzymaniu e-maila zwrotnego z Biura Obsługi Widzów i Promocji Teatru potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i zawierającego informację co do wyznaczonego terminu wykupu biletów. Autoresponder, jaki otrzymują Państwo na wstępie po wysłaniu maila na skrzynkę przyjmującą rezerwacje, nie jest właściwym potwierdzeniem. Rezerwując bilety, należy podać następujące informacje:
1/ data, tytuł i godzina wybranego spektaklu,
2/ liczba zamawianych biletów z zaznaczeniem wybranej strefy cenowej,
3/ imię, nazwisko zamawiającego,
4/ numer telefonu kontaktowego,
5/ dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres, NIP (w przypadku, gdy zamawiający chce otrzymać fakturę).
UWAGA!
W przypadku wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze, firmy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły itp. (nie osoby fizyczne) konieczne jest podanie danych do wystawienia faktury.
Faktury będą wystawiane przez teatr:
od momentu wpłaty za bilety przelewem na konto teatru i/lub zakupu biletów za gotówkę w kasie biletowej do 15 dnia następnego miesiąca.
Po tym terminie faktury nie będą już wystawiane. W przypadku regulowania należności za bilety w II ratach wystawione zostaną dwie osobne faktury.
Prosimy zatem o zadeklarowanie chęci otrzymania faktury już w momencie składania zamówienia na bilety.

§2

Ważność rezerwacji na bilety indywidualne:
Osoba dokonująca rezerwacji indywidualnej (mniej niż 10 biletów) drogą telefoniczną lub e-mailową zobowiązana jest w terminie do 7 dni od momentu złożenia rezerwacji do odbioru/wykupienia biletów w kasie biletowej (godziny pracy kasy – powyżej) lub dokonania płatności za bilety przelewem na konto teatru –
numer: ING Bank Śląski SA nr 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637.
Po dokonaniu płatności przelewem bankowym prosimy o przesłanie dowodu wpłaty faxem na nr 32 301 51 93 lub e-mailem jako skan-załącznik na adres: bow@teatr.gliwice.pl.
Nie dokonanie powyższych czynności spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji w dniu, w którym minie termin jej ważności. W sytuacjach, gdy rezerwacja dot. imprezy, której prezentacja odbędzie się w terminie krótszym niż 5 dni licząc od dnia dokonania rezerwacji, teatr może zgodzić się na odbiór biletów w dniu imprezy najpóźniej 40 min. przed rozpoczęciem imprezy. Jednocześnie teatr zastrzega sobie, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane na 15 minut przed imprezą i ponownie skierowane do sprzedaży.

§3

Sprzedaż biletów indywidualnych:Bilety na imprezy Teatru sprzedawane są w kasach biletowych:
1/ Teatru Miejskiego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57 w Gliwicach
czynna w sezonie:
wtorek / środa / czwartek / piątek – w godz. 10.00 – 19.00
sobota – w godz. 12.00 – 19.00
niedziela / poniedziałek / święta2 godz. przed spektaklem *
tel. 32 232 13 392/ Kina Amok przy ul. Dolnych Wałów 3 w Gliwicach
czynna – szczegóły: www.amok.gliwice.pl
tel. 32 231 56 99
UWAGA! Teatr zastrzega sobie prawo do organizacji 15-minutowych przerw technicznych w pracy kas biletowych.* W okresach świątecznych i wakacyjnych godziny pracy kasy biletowej Teatru i kasy biletowej Kina Amok mogą ulec zmianie.Formą płatności za bilety w kasach jest: gotówka, karta płatnicza/kredytowa, karta ŚKUP, przedpłata w formie przelewu bankowego.
Teatr honoruje także bony „Sodexho – Kultura”.Dowodem sprzedaży jest bilet wydrukowany z systemu, który powinien zawierać: datę, godzinę i nazwę imprezy, rząd i miejsce, cenę z uwzględnieniem podatku VAT, numer biletu, kupon kontrolny. Wraz z biletem klient otrzymuje paragon kasy fiskalnej, który zobowiązany jest zachować na wypadek ewentualnego zwrotu biletu.

§4

Zwroty biletów indywidualnych:Osoba, która wykupiła wcześniej bilety w kasie teatru lub dokonała wpłaty za nie na konto teatru, może dokonać zwrotu biletów w kasie biletowej teatru, w której została dokonana sprzedaż, w terminie najpóźniej dzień przed datą prezentacji imprezy.Wraz ze zwracanym biletem klient zobowiązany jest przedłożyć w kasie biletowej teatru paragon kasy fiskalnej, który otrzymał w momencie zakupu biletu. W przypadku jego braku kasa biletowa ma prawo odmówienia przyjęcia zwrotu biletu.Osoby, które zgodnie z rezerwacją, dokonały wpłaty za bilety przelewem na konto teatru i nie zdążyły jeszcze odebrać biletów w kasie teatru, zobowiązane są wówczas także najpóźniej dzień przed terminem spektaklu poinformować telefonicznie Biuro Obsługi Widzów i Promocji Teatru lub kasę biletową (numery telefonów – powyżej) o chęci dokonania zwrotu biletów. Teatr dokona wówczas zwrotu zrealizowanej wpłaty na podane konto klienta a zarezerwowane bilety/miejsca zwolni do ponownej sprzedaży.Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dot. zwrotu biletów, w tym przyjmowanie zwrotów do dnia imprezy, w przypadku:
1/ braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn niezależnych od Teatru (np. przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty itp.);
2/ braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn leżących po stronie Teatru – odwołanie imprezy, zmiana tytułu, daty, godziny. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane w jego siedzibie przez firmy zewnętrzne, na które sprzedaż biletów nie jest prowadzona w kasach poprzez system sprzedaży teatru. W takim przypadku zwrot biletów realizuje jej bezpośredni organizator.

§5


Inne postanowienia:Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego są nieważne i nie upoważniają do wejścia na imprezę.Osoby przebywające na terenie Teatru zobowiązane są zachować bilet wstępu do ewentualnej kontroli. Obsługa widowni teatru ma prawo kontroli biletu w czasie trwania imprezy.Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone na bilecie wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinformowani przez obsługę widowni.Po rozpoczęciu imprezy spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na salę do najbliższej przerwy.Każda osoba przebywająca na widowni posiadająca telefon komórkowy zobowiązana jest do jego wyłączenia i nie korzystania z niego podczas trwania imprezy.Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgody Teatru lub Organizatora imprezy. Nagrywanie lub robienie zdjęć bez zgody jest zabronione.Każdy przebywający na terenie Teatru Miejskiego w Gliwicach jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, p. poż, oraz wskazówek obsługi.


Konto bankowe Teatru:
INGBPLWP PL 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637