regulamin sprzedaży biletów indywidualnych

NA SPEKTAKLE (WYDARZENIA) ORGANIZOWANE NA SCENACH TEATRU MIEJSKIEGO w GLIWICACH I KINA AMOK / UWAGA! Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich widzów podczas trwania reżimu sanitarnego przypominamy, że zakupione bilety nie mogą być odstąpione osobom trzecim. Dane osobowe podane przy zakupie biletu (imię nazwisko) musi być zgodne z danymi uczestnika wydarzenia. 

Organizatorem sprzedaży biletów indywidualnych jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55 – 57, NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690, zwanym w dalszej części Teatrem.

§1


Rezerwacje biletów indywidualnych są przyjmowane telefonicznie lub mailowo. Warunkiem dokonania rezerwacji jest ustalenie terminu wykupienia zarezerwowanych biletów. Rezerwacje niewykupione w określonym terminie są anulowane.

Zamówienie złożone drogą e-mailową musi być wysłane najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem danej imprezy. Jednocześnie rezerwację należy uważać za ważną dopiero po otrzymaniu e-maila zwrotnego z Biura Obsługi Widzów potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i zawierającego informację co do wyznaczonego terminu wykupu biletów. Autoresponder, jaki otrzymują Państwo na wstępie po wysłaniu maila na skrzynkę przyjmującą rezerwacje, nie jest właściwym potwierdzeniem. Rezerwując bilety, należy podać następujące informacje:

1/
data, tytuł i godzina wybranego spektaklu,
2/ liczba zamawianych biletów z zaznaczeniem wybranej strefy cenowej,
3/ imię, nazwisko zamawiającego,
4/ numer telefonu kontaktowego,
5/ dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres, NIP (w przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę).
W przypadku osób fizycznych faktury będą wystawiane do 3 miesięcy od momentu zakupu biletów w kasie Teatru/lub przelewem na konto Teatru. W przypadku wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze, firmy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły itp. (nie osoby fizyczne) konieczne jest podanie danych do wystawienia faktury! Faktury będą wystawiane przez Teatr za bilety opłacone PRZELEWEM tylko do 15 dnia każdego następnego miesiąca od momentu wpłaty na konto Teatru. W przypadku regulowania należności za bilety w II ratach wystawione zostaną dwie osobne faktury.
W przypadku zakupu biletów za GOTÓWKĘ/KARTĘ PŁATNICZĄ faktury Teatr wystawi tylko w momencie zakupu biletów, po tym terminie faktury nie będę już wystawiane (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Prosimy zatem o zadeklarowanie chęci otrzymania faktury już w chwili składania zamówienia lub zakupu biletów.

§2
Ważność rezerwacji na bilety indywidualne.
Osoba dokonująca rezerwacji indywidualnej zobowiązana jest w terminie do 7 dni od momentu złożenia rezerwacji do odbioru/wykupienia biletów w kasie biletowej lub dokonania płatności za bilety przelewem na konto Teatru – numer: ING Bank Śląski SA nr 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637.
Po dokonaniu płatności przelewem bankowym prosimy o przesłanie dowodu wpłaty e-mailem jako skan-załącznik na adres: bow@teatr.gliwice.pl.
Nie dokonanie powyższych czynności spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji w dniu, w którym minie termin jej ważności.

§3

Sprzedaż biletów indywidualnych.
Bilety na imprezy Teatru sprzedawane są w kasach biletowych. Formą płatności za bilety w kasach jest: gotówka, karta płatnicza/kredytowa, przedpłata w formie przelewu bankowego. Dowodem sprzedaży jest bilet wydrukowany z systemu, który powinien zawierać: datę, godzinę i nazwę imprezy, rząd i miejsce, cenę z uwzględnieniem podatku VAT, numer biletu, kupon kontrolny. Wraz z biletem klient otrzymuje paragon kasy fiskalnej, który zobowiązany jest zachować na wypadek ewentualnego zwrotu biletu.

§4
Zwroty biletów indywidualnych.

Osoba, która wykupiła wcześniej bilety w kasie Teatru lub dokonała wpłaty za nie na konto Teatru, może dokonać zwrotu w terminie najpóźniej 1 dzień przed datą prezentacji imprezy. Fakt ten trzeba zgłosić telefonicznie: 32 230 49 68 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub mailowo: bow@teatr.gliwice.pl. W przypadku dokonania wpłaty na konto Teatru, Teatr dokona zwrotu zrealizowanej wpłaty na podane konto klienta a zarezerwowane bilety/miejsca zwolni do ponownej sprzedaży. Zwroty osób, które zakupiły bilety w kasie teatru będą rozpatrywane indywidualnie.
Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dot. zwrotu biletów, w tym przyjmowanie zwrotów do dnia imprezy, w przypadku:
1/ braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn niezależnych od Teatru (np. przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty itp.);
2/ braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn leżących po stronie Teatru – odwołanie imprezy, zmiana tytułu, daty, godziny. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane w jego siedzibie przez firmy zewnętrzne, na które sprzedaż biletów nie jest prowadzona w kasach poprzez system sprzedaży teatru. W takim przypadku zwrot biletów realizuje jej bezpośredni organizator.

§5

Inne postanowienia.
Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego są nieważne i nie upoważniają do wejścia na imprezę. Osoby przebywające na terenie Teatru zobowiązane są zachować bilet wstępu do ewentualnej kontroli. Obsługa widowni teatru ma prawo kontroli biletu w czasie trwania imprezy. Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone na bilecie wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinformowani przez obsługę widowni. Po rozpoczęciu imprezy spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na salę do najbliższej przerwy. Każda osoba przebywająca na widowni posiadająca telefon komórkowy zobowiązana jest do jego wyłączenia i nie korzystania z niego podczas trwania imprezy. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgody Teatru lub Organizatora imprezy. Nagrywanie lub robienie zdjęć bez zgody jest zabronione. Każdy przebywający na terenie Teatru Miejskiego w Gliwicach jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, p. poż, oraz wskazówek obsługi.

KONTAKT