regulamin sprzedaży biletów indywidualnych

NA SPEKTAKLE (WYDARZENIA) ORGANIZOWANE NA SCENACH TEATRU MIEJSKIEGO w GLIWICACH.

Organizatorem sprzedaży biletów indywidualnych jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55 – 57, NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690, zwanym w dalszej części Teatrem.

§1


Rezerwacje biletów indywidualnych są przyjmowane telefonicznie lub mailowo. Warunkiem dokonania rezerwacji jest ustalenie terminu wykupienia zarezerwowanych biletów. Rezerwacje niewykupione w określonym terminie są anulowane.

✔ Biuro Obsługi Widzów
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00
tel. 32 230 49 68 / 32 231 80 38

✔ Kasa biletowa
– wtorek – piątek w godz. 10.00 – 19.00
– sobota w godz. 12.00 – 19.00
– niedziela / poniedziałek / święta – 2 godz. przed spektaklem *
tel. 32 232 13 39

e-mailem pod adresem: bow@teatr.gliwice.pl

❗Zamówienie złożone drogą e-mailową musi być wysłane najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem danej imprezy. Jednocześnie rezerwację należy uważać za ważną dopiero po otrzymaniu e-maila zwrotnego z Biura Obsługi Widzów potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i zawierającego informację co do wyznaczonego terminu wykupu biletów. Autoresponder, jaki otrzymują Państwo na wstępie po wysłaniu maila na skrzynkę przyjmującą rezerwacje, nie jest właściwym potwierdzeniem. Rezerwując bilety, należy podać następujące informacje:

1/
data, tytuł i godzina wybranego spektaklu,
2/ liczba zamawianych biletów z zaznaczeniem wybranej strefy cenowej,
3/ imię, nazwisko zamawiającego,
4/ numer telefonu kontaktowego,
5/ dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres, NIP (w przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę).

❗W przypadku wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze, firmy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły itp. (nie osoby fizyczne) konieczne jest podanie danych do wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane przez Teatr od momentu wpłaty za bilety przelewem na konto teatru i/lub zakupu biletów za gotówkę w kasie biletowej do 15 dnia następnego miesiąca. Po tym terminie faktury nie będą już wystawiane. W przypadku regulowania należności za bilety w II ratach wystawione zostaną dwie osobne faktury. Prosimy zatem o zadeklarowanie chęci otrzymania faktury już w momencie składania zamówienia na bilety.

§2
Ważność rezerwacji na bilety indywidualne.
Osoba dokonująca rezerwacji indywidualnej zobowiązana jest w terminie do 7 dni od momentu złożenia rezerwacji do odbioru/wykupienia biletów w kasie biletowej lub dokonania płatności za bilety przelewem na konto Teatru – numer: ING Bank Śląski SA nr 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637.
Po dokonaniu płatności przelewem bankowym prosimy o przesłanie dowodu wpłaty faxem na nr 32 301 51 93 lub e-mailem jako skan-załącznik na adres: bow@teatr.gliwice.pl.
Nie dokonanie powyższych czynności spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji w dniu, w którym minie termin jej ważności.

§3

Sprzedaż biletów indywidualnych.
Bilety na imprezy Teatru sprzedawane są w kasach biletowych:

✔ ul. Nowy Świat 55-57 (budynek Teatru Miejskiego)
wtorek – piątek w godz. 10.00 – 19.00
sobota w godz. 12.00 – 19.00
niedziela / poniedziałek / święta – 2 godz. przed spektaklem *
tel. 32 232 13 39
e-mail: kasa@teatr.gliwice.pl

✔ ul. Dolnych Wałów 3 (Kino Amok)
wtorek – piątek w godz. 8.30 – 20.30
sobota, niedziela w godz. 15.00 – 20.30
tel: 32 231 56 99
e-mail:kasa@amok.gliwice.pl

Formą płatności za bilety w kasach jest: gotówka, karta płatnicza/kredytowa, karta ŚKUP, przedpłata w formie przelewu bankowego.
Teatr honoruje także bony „Sodexo – Kultura”. Dowodem sprzedaży jest bilet wydrukowany z systemu, który powinien zawierać: datę, godzinę i nazwę imprezy, rząd i miejsce, cenę z uwzględnieniem podatku VAT, numer biletu, kupon kontrolny. Wraz z biletem klient otrzymuje paragon kasy fiskalnej, który zobowiązany jest zachować na wypadek ewentualnego zwrotu biletu.


§4
Zwroty biletów indywidualnych.

Osoba, która wykupiła wcześniej bilety w kasie Teatru lub dokonała wpłaty za nie na konto Teatru, może dokonać zwrotu biletów w kasie biletowej, w której została dokonana sprzedaż, w terminie najpóźniej 1 dzień przed datą prezentacji imprezy. Wraz ze zwracanym biletem klient zobowiązany jest przedłożyć w kasie biletowej paragon fiskalny, który otrzymał w momencie zakupu biletu. W przypadku jego braku kasa biletowa ma prawo odmówienia przyjęcia zwrotu biletu. Osoby, które zgodnie z rezerwacją, dokonały wpłaty za bilety przelewem na konto Teatru i nie zdążyły jeszcze odebrać biletów w kasie biletowej, zobowiązane są wówczas także najpóźniej 1 dzień przed terminem imprezy poinformować telefonicznie o chęci dokonania zwrotu biletów. Teatr dokona wówczas zwrotu zrealizowanej wpłaty na podane konto klienta a zarezerwowane bilety/miejsca zwolni do ponownej sprzedaży. Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dot. zwrotu biletów, w tym przyjmowanie zwrotów do dnia imprezy, w przypadku:

1/ braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn niezależnych od Teatru (np. przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty itp.);
2/ braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn leżących po stronie Teatru – odwołanie imprezy, zmiana tytułu, daty, godziny. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane w jego siedzibie przez firmy zewnętrzne, na które sprzedaż biletów nie jest prowadzona w kasach poprzez system sprzedaży teatru. W takim przypadku zwrot biletów realizuje jej bezpośredni organizator.

§5

Inne postanowienia.
Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego są nieważne i nie upoważniają do wejścia na imprezę. Osoby przebywające na terenie Teatru zobowiązane są zachować bilet wstępu do ewentualnej kontroli. Obsługa widowni teatru ma prawo kontroli biletu w czasie trwania imprezy. Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone na bilecie wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinformowani przez obsługę widowni. Po rozpoczęciu imprezy spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na salę do najbliższej przerwy. Każda osoba przebywająca na widowni posiadająca telefon komórkowy zobowiązana jest do jego wyłączenia i nie korzystania z niego podczas trwania imprezy. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgody Teatru lub Organizatora imprezy. Nagrywanie lub robienie zdjęć bez zgody jest zabronione. Każdy przebywający na terenie Teatru Miejskiego w Gliwicach jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, p. poż, oraz wskazówek obsługi.


Konto bankowe Teatru:
INGBPLWP PL 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637