regulamin sprzedaży online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE

NA SPEKTAKLE (WYDARZENIA) ORGANIZOWANE NA SCENACH TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Organizatorem sprzedaży online poprzez stronę internetową www.teatr.gliwice.pl jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55 – 57, NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690, zwanym w dalszej części Teatrem.

§1


Sprzedaż biletów:
1/ Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.teatr.gliwice.pl, tj.:
a/ złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez zakładkę: KUP BILET,
b/ wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
c / uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie poprzez system www.przelewy24.pl,
d/ otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2/ Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację przez Kupującego Regulaminu Teatru.

3/ Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl ( 2,4% ).

4/ Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na spektakl jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu.

5/ W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, ale nie więcej niż dziesięciu sztuk, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego. Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, którego dane widnieć będą na bilecie, posiadacz biletu zobowiązany jest do wejścia na widownię razem z Kupującym, a w przypadku, gdy Kupujący będzie nieobecny, do udokumentowania faktu otrzymania biletu od Kupującego. W przypadku sytuacji spornych Teatr zastrzega sobie prawo do zweryfikowania powyższych danych dot. przekazania biletu przez Kupującego osobom drugim.

6/ Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

7/ W systemie sprzedaży online można kupić bilety – w zależności od wydarzenia – w cenie normalnej lub ulgowej. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania pracownikom Teatru przed wejściem na spektakl dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.

8/ Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w spektaklu, na który został zakupiony bilet.

9/ Kupujący, który nie chce skorzystać z możliwości samodzielnego wydruku biletu w domu (tzw. bilet elektroniczny), może – poprzez wybranie odpowiedniej opcji w momencie realizacji zakupu online – odebrać bilety w kasie biletowej Teatru. Klient zobowiązany jest w kasie teatru podać numer zamówienia (wygenerowany przez system i przesłany klientowi na podany e-mail) oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość.

10/ Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązani są w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

11/ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

12/ System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów Teatr prosi o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów i Promocji Teatru lub kasą biletową.

13/ Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się 24 godziny przed terminem (godziną) spektaklu. Teatr zastrzega sobie prawo do ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online i/lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko w kasie biletowej Teatru bez konieczności podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.

14/ Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

15/ Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.

§2


Reklamacje, zwrot biletów:
1/ Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: bilety@teatr.gliwice.pl lub w Biurze Obsługi Widzów i Promocji Teatru w godzinach jego otwarcia.

2/ W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24) na podstawie pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od zakupu dostarczonego do Teatru faxem lub mailem jako załącznik-skan, w terminie do 30 dni po odwołanym spektaklu. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

3/ Teatr nie przewiduje zwrotu biletów zakupionych w opcji online w sytuacji innej, niż wymieniona w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

4/ Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba zgodnie z przyjętymi zasadami Teatru będzie mogła wejść na spektakl dopiero po przerwie jeśli wydarzenie takową przewiduje. W przypadku braku przerwy Kupujący nie będzie mógł wejść na spektakl oraz domagać się zwrotu należności za bilet.

5/ Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

§3


Ochrona danych Kupującego:
1/ Poprzez wypełnienie formularza zamówienia w systemie sprzedaży online na stronie Teatru www.teatr.gliwice.pl Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

2/ Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Miejski w Gliwicach w ramach sprzedaży biletów automatycznie zostaną wykorzystywane także w celu przekazywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażanie zgody na ich otrzymywanie nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Kupujący może ją anulować poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia. Pozostawienie opcji oznacza zgodę Kupującego na otrzymywanie od Teatru informacji o charakterze promocyjno-reklamowym.

3/ Dokonując zakupu online Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

4/ Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

5/ Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

§4


Postanowienia końcowe:
1/ Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Miejskiego w Gliwicach nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2/ Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3/ Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4/ Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i Promocji Teatru oraz kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.teatr.gliwice.pl.

5/ Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

6/ Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej Teatru oraz w kasie biletowej Teatru.