cykl dla szkół ponadgimnazjalnych: „Różne oblicza teatru”

Cel zajęć

Zapoznanie młodzieży z historią teatru i dramatu europejskiego i polskiego, historycznego i współczesnego. Nauka posługiwania się najważniejszymi narzędziami teoretycznymi do analizy i interpretacji dzieł dramatycznych i teatralnych z zakresu wiedzy o kulturze, historii sztuki i estetyki. Zachęta do uczestnictwa w kulturze teatru, przygotowanie do aktywnego, świadomego i krytycznego odbioru sztuki.

Metoda i forma zajęć

Wykład problemowy i prezentacja multimedialna. Każdy wykład kończyć się będzie częścią warsztatową, polegającą na wspólnej analizie wybranych dzieł sztuki i dyskusji nad aktualnością historycznych stylów i teorii estetycznych jako inspiracji dla współczesnych twórców. Warsztat: moderowanie dyskusji, wskazówki dotyczące rozumienia i interpretowania dzieł dramatycznych i ich inscenizacji, informacje o literaturze źródłowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – znajomość historii dramatu i teatru, rodzajów widowisk teatralnych, ich charakterystyki oraz wiodących autorów dramatów i twórców szkół i metod pracy teatralnej. Znajomość podstawowych pojęć, stanowisk, wartościowań i kategorii interpretacyjnych w estetyce. Wskazywanie najważniejszych przełomów w historii teatru.
Umiejętności – rozpoznawanie najważniejszych dzieł z poszczególnych okresów historii teatru. Określanie stylu i cech formalnych dzieła. Umiejętność samodzielnej, krytycznej interpretacji dzieła z użyciem odpowiednich kategorii estetycznych.
Kompetencje społeczne – formułowanie i uzasadnianie własnego stanowiska w dyskusji dotyczącej dzieł dramatycznych i teatralnych.

Plan cyklu:

Spotkanie I – 28 września 2018 r. godz.12:30
W poszukiwaniu katharsis

Teatr starożytnej Grecji. Tragedia i komedia – geneza, struktura formalna, przemiany. Tespis, Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Wielkie Dionizje i misteria, budowa teatru, elementy formalne i narracyjne widowiska.
Starożytny Rzym i okres hellenistyczny. Teatr: tragedia rzymska, fabula Atellana, pantomima, mim. Igrzyska cyrkowe i amfiteatralne. Architektura amfiteatru i odeonu.
Estetyka – pojęcia: hybris, hamartia, katharsis, perypetia. Apollińskość i dionizyjskość.

Spotkanie II – 19 października 2018 r. godz. 12:30
Na jarmarku, przy ołtarzu, na dworze i w La Scali. Teatr – sztuka wysoka czy popularna?
Przegląd wysokich i popularnych form teatralnych, ich geneza, charakterystyka, przykłady:
Teatr wczesnochrześcijański – tradycja antyczna, mim.
Teatr średniowieczny: misteria i mirakle. Dramat liturgiczny, intermedia.
Teatr ludowy. Farsy. Początki moralitetów (X w.). Scena symultaniczna – mansjony.
Teatr renesansowy, teatr elżbietański.
Architektura nowożytnego teatru i budowa sceny elżbietańskiej. Gwiazdorski, estradowy styl gry. Przejście od sceny symultanicznej do sceny sukcesywnej. Włoska scena pudełkowa.
Barok. Dramat francuski. Teatr hiszpański Złotego Wieku.
Dramma per musica. Narodziny opery. Komedia dell’arte – typologia postaci, improwizacja.
Teatr klasycystyczny: tragedia oparta na motywach klasycznych, brak chóru, społeczno-psychologiczna konstrukcja postaci. Aktorstwo konwencjonalne, mimetyczne. Rozwój opery. Opera buffa. Burleska.
Dramat romantyczny: niesceniczny, styl mieszany. Monumentalizm, wzniosłość, groteska.
Wprowadzenie oświetlenia gazowego, wyciemnienie widowni. Pojawienie się funkcji inscenizatora – prototypu reżysera.
XIX/ XX wiek – kabaret, wodewil.

Spotkanie III – 16 listopada 2018 r. godz. 12:30
Od Kochanowskiego do Grotowskiego. Teatr polski
Historia dramatu i teatru polskiego. Najważniejsze dzieła i twórcy. Przemiany formalne tekstów dramatycznych i ich inscenizacji.
Teatr XX wieku – Witkacy i koncepcja czystej formy w teatrze, teatr śmierci Tadeusza Kantora, teatr laboratoryjny Jerzego Grotowskiego. Współcześni polscy twórcy teatralni.

Spotkanie IV – 7 grudnia 2018r. godz. 12:30
Koniec dramatu, czy teatr po teatrze?

Wielka Reforma Teatru: teatr naturalistyczny Edwarda Gordona Craiga, Adolf Appia, metoda Konstantego Stanisławskiego, teatr epicki Bertolta Brechta, teatr okrucieństwa Artauda.
Teatr alternatywny: teatr absurdu Ionesco, Geneta i Becketta. Kabarety futurystów i dada.
Teatr postdramatyczny: Robert Wilson, Jan Fabre, Romeo Castellucci, Peter Brook, Pina Bausch, Eugenio Barba.

O prowadzącej:

Olga Kłosiewicz (ur. 1976) – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w dziedzinie estetyki i filozofii sztuki. Autorka książek: Zwierzęta Zaratustry, Przyroda w polskiej tradycji oraz serii edukacyjnej pod wspólnym tytułem Tajemnice sztuki. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Sztuce i Filozofii”, „Kronosie”, „Dyskursie” oraz licznych monografiach zbiorowych. Wygłaszała referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach, zjazdach oraz konferencjach estetycznych, filozoficznych, socjologicznych. Nagradzana nauczycielka akademicka, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW, edukatorka ODN.

Bilety wstępu: 2 zł/uczestnik, nauczyciele: wstęp bezpłatny
Miejsce: Mała Scena przy ul. Nowy Świat 55-57
Rezerwacja biletów: Dział Edukacji Teatralnej i Repertuaru dla Dzieci
tel. 503 868 642, e- mail: edukacja@teatr.gliwice.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! 

materiały do pobrania: Teatr Miejski w Gliwicach_ Cykl Różne oblicza teatru – plan i informacje