Ogłoszenie nr 1

O publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego – osobowego Volkswagen Transporter 1.9 TD

 

INORMACJA  Z DNIA 23.02.2021

Publiczny przetarg ofertowy zostaje unieważniony – wpłynęła jedna oferta nie spełniająca kryteriów postępowania.

 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Teatr Miejski w Gliwicach
Nowy Świat 55/57
44-100 Gliwice
NIP 631-23-02-151
REGON: 277641690
Tel. 32-232-11-8

2. Przedmiot przetargu:

– Marka: VOLKSWAGEN
– Model pojazdu: TRANSPORTER
– Nr rejestracyjny:  SG 6998V
– Rok produkcji: 1996
– Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
– Nr identyfikacyjny:  (VIN) WV1ZZZ70ZTH226698
– Data pierwszej rejestracji: 15.05.1996 r.
– Wskazanie drogomierza: 276 143 km
– Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): BIAŁY, dwuwarstwowy typu uni
– Dop. masa całk/ładowność.: 2625 kg / 1130 kg
– Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4-drzwiowe, 9-osobowe
– Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
– Pojemność / Moc silnika: 1896 cm3 / 50 kW (68 KM)
– Rodzaj skrzyni biegów: manualna

3.Cena wywoławcza

11 600,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych brutto)  w tym podatek VAT 23% w wysokości 2 169,11 zł.

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

a) pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego w dni robocze w godz. 09:00 – 15:00 do dnia 22.02.2021 r. a w dniu otwarcia ofert do godziny 11.00, po uprzednim skontaktowaniu się z działem zaopatrzenia; osoba kontaktowa: Grzegorz Wojtasiński: tel.: 601-891-346
b) kopia opinii rzeczoznawcy, wyceny oraz stanu technicznego samochodu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego, pokój 53;

5. Tryb przetargu:

Pisemny publiczny przetarg ofertowy.

6. Warunki przystąpienia do przetargu:

Przystępujący do  przetargu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:

  1. a) imię, nazwisko i adres zgodny z dowodem osobistym a jeśli nabywcą jest osoba prawna – podać nazwę i siedzibę oraz aktualny odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS,
  2. b) oferowaną cenę zakupu przedmiotu przetargu, określoną liczbą i słownie. W przypadku podania w ofercie rozbieżności ceny liczbą i słownie, sprzedający uzna za wiążącą cenę podaną słownie.

 7. Kryterium oceny ofert

Najwyższa cena nie niższa od ceny wywoławczej.

8.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

a) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter 1.9 TD” do dnia 22.02.2021 r. do godziny 10.00 w sekretariacie – pokój 48, I piętro Teatru Miejskiego w Gliwicach, ul Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice, wejście przez portiernię od ulicy Opawskiej.
b) otwarcie ofert jest jawne, nastąpi komisyjnie, w dniu 22.02.2021 r. o godz. 12,00 w siedzibie Teatru Miejskiego w Gliwicach, ul Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice, w pokoju 53, I piętro.

8. Termin związania ofertą

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Kryterium odrzucenia ofert.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a) nie zostanie złożona w terminie,
b) jest nieczytelna lub budząca wątpliwości co do treści, prawdziwości danych w niej zawartych,
c) nie zawiera wymaganych informacji zgodnie z pkt. 6
d) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta niezwłocznie, w dniu otwarcia ofert.

10. Inne postanowienia.

a) przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993.97.443 z późn. zm.),
b) przetarg uznaje się za ważny jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta,
c) zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty przez Komisję jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
d) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta.
e) umowa sprzedaży zostanie podpisana z oferentem, który wygrał przetarg w ciągu 1 dnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty.
f) Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia gotówką lub przelewem niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
g) Kupującemu przedmiotu przetargu nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady ukryte pojazdu.
h) wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu, ponosi Kupujący.

11. Treść niniejszego ogłoszenia z załącznikami:

Załącznik Nr 1 – formularz oferty i załącznik Nr 2 – wzór umowy jest zamieszczona na stronie internetowej Teatru Miejskiego w Gliwicach  www.teatrgliwice.pl

Załącznik Nr 1 – oferta
Załącznik nr 2 – wzór umowy wraz z protokołem