Teatralny Plac Zabaw – regulamin

Barwny napis Teatralny Plac Zabaw

Teatralny Plac Zabaw – regulamin zapisów i uczestnictwa

1) Organizatorem akcji Teatralny Plac Zabaw jest Teatr Miejski w Gliwicach.

2) Wydarzenia w ramach akcji Teatralny Plac Zabaw kierowane są do dzieci w wieku 5-10 lat oraz ich rodziców lub opiekunów.

3) Wydarzenia mają charakter bezpłatny pod warunkiem wcześniejszych zapisów, zgodnie z punktem 8 regulaminu.

4) W wydarzeniach dziecko bierze udział wraz z rodzicem lub opiekunem. Nie możliwe jest pozostawienie dziecka na wydarzeniach bez rodzica lub opiekuna.

5) Wydarzenia odbywają się na Małej Scenie oraz na dziedzińcu Teatru Miejskiego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55-57. W razie nieodpowiednich warunków pogodowych wydarzenia plenerowe mogą zostać przeniesione przez organizatora do wnętrza budynku.

6) Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zapewnienia dziecku stroju adekwatnego do aktualnych warunków pogodowych w dniu wydarzenia (m.in. nakrycie głowy do ochrony przed słońcem).

7) Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do bezpłatnej wody pitnej. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków.

8) Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniach jest uprzednie przesłanie zgłoszenia na adres bow@teatr.gliwice.pl lub zgłoszenie telefoniczne i podanie imion, nazwisk, wieku i danych kontaktowych (telefon oraz e-mail) osób zapisywanych oraz przesłanie potwierdzenia udziału 3 dni przed planowanym wydarzeniem na adres bow@teatr.gliwice.pl.

9)Zgłoszenia niekompletne bądź skierowane do organizatora inną drogą niż na adres bow@teatr.gliwice.pl nie będą rozpatrywane.

10)W przypadku niezgłoszonego wcześniej niestawienia się na wydarzeniu uczestników, którzy potwierdzili swój udział, organizator automatycznie anuluje ich pozostałe zapisy w ramach Teatralnego Placu Zabaw.

11)W przypadku wyczerpania zaplanowanej liczby wejściówek uczestnicy zostają wpisani na listę rezerwową.

12)W przypadku zwolnienia miejsca na liście uczestników organizator poinformuje osoby oczekujące na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością zapisów.

13)Uczestnik wydarzeń zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów sanitarnych (m.in. noszenia maseczki oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia) oraz BHP i p.poż, a także związanych z nimi poleceń obsługi wydarzeń.

14)Zgłoszenie do udziału w wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.