WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI RUIN TEATRU W GLIWICACH PRZY AL. PRZYJAŹNI 18

Oznaczenie sprawy: ZP/T/2/2018
nr kor.:
Teatr Miejski W Gliwicach
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa
Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Ruin Teatru w Gliwicach
Ogłoszenie nr 630837-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.
Teatr Miejski w Gliwicach: Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Ruin Teatru
w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą obiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczna i zawodowa integracje osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajacy powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postepowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajacy powierzył/powierzyli prowadzenie postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajacych
Nie
Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajacych, którzy wspólnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajacymi z innych panstw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspólnie z zamawiajacymi z innych panstw członkowskich Unii
Europejskiej – majace zastosowanie krajowe prawo zamówien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Miejski w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 27764169000000, ul. ul.
Nowy Swiat 55/57 , 44-100 Gliwice, woj. slaskie, panstwo Polska, tel. 32 2306718, e-mail
sekretariat@teatr.gliwice.pl, faks 32 3015193.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatów plików,
które nie sa ogólnie dostepne www.teatr.gliwice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosze okreslic):
Samorzadowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jezeli dotyczy):
Podział obowiazków miedzy zamawiajacymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postepowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamówienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiajacych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezposredni dostep do dokumentów z postepowania mozna uzyskac pod adresem
(URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.teatr.gliwice.pl
Dostep do dokumentów z postepowania jest ograniczony – wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu nalezy przesyłac:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Swiat 55-57, 44-100 Gliwice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatów plików, które nie sa
ogólnie dostepne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezposredni i bezpłatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
na terenie posesji Ruin Teatru w Gliwicach
Numer referencyjny:
Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mozliwosci składania ofert czesciowych
Zamówienie podzielone jest na czesci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu mozna składac w odniesieniu do:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia łacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:
Maksymalna liczba czesci zamówienia, na które moze zostac udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, usług lub robót budowlanych
lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – okreslenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługe lub roboty budowlane: Zakres zadania obejmuje roboty
budowlane w zakresie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Ruin Teatru w Gliwicach przy al.
Przyjazni 18 oraz przekierowania instalacji wewnetrznej odprowadzajacej scieki z istniejacych toalet do nowo
budowanego przyłacza. Przyłacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o srednicy 160 mm
o łacznej długosci 79,20 m wraz ze studzienkami z kregów betonowych z włazami zeliwnymi. Ze wzgledu
na ukształtowanie terenu przewidziano zabudowe przepompowni scieków Dn1200 mm o wydajnosci 4,5 l/s
wraz z tłocznym kanałem sanitarnym z rur PE o srednicy DN 90 mm o długosci 10 m. Zaprojektowano
właczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Ø250 mm kamionkowej w ul. Kłodnickiej, poprzez
zabudowe studzienki DN 1000 mm. Teren posesji jest wybrukowany betonowa kostka, a ul. Kłodnicka jest
jezdnia asfaltowa. Na trasie nowego przyłacza kanalizacji sanitarnej znajduje sie budynek garazy
przeznaczony do rozbiórki. Szczegółowe wymogi dotyczace przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załacznik do SIWZ.
Zamawiajacy zaznacza, ze ze wzgledu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie ilosci
podane w Przedmiarze Robót nalezy traktowac jako ilosci szacunkowe, które stanowia jedynie informacje
pomocnicze dla sporzadzenia oferty przez Wykonawce. Nie nalezy ich brac pod uwage jako rzeczywistych
i prawidłowych ilosci robót do wykonania przez Wykonawce. W szczególnosci zatem ewentualny wiekszy
zakres faktycznie zrealizowanych robót niz to wynika z przedmiaru robót nie bedzie podstawa jakichkolwiek
dodatkowych roszczen Wykonawcy. Komplet dokumentów wraz z dokumentacja projektowa jest dostepny
na stronie internetowej Zamawiajacego: www.teatr.gliwice.pl
II.5) Główny kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartosc zamówienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamówienia):
Wartosc bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartosc w całym okresie obowiazywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamówien, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunków na jakich zostana udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane bedzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiacach: lub dniach:
lub
data rozpoczecia: lub zakonczenia:
Okres w miesiacach Okres w dniach Data rozpoczecia Data zakonczenia
2018-11-09 2018-12-03
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepisów
Okreslenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunków: ds˜ warunek ten zostanie spełniony, jezeli Wykonawca: • wykaze, iz osiagnał w kazdym
z ostatnich 3 lat obrotowych, a jesli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w kazdym roku obrotowym
w tym okresie, przychód netto ze sprzedazy w kwocie minimum 500 000,00 zł, • wykaze, iz posiada srodki
finansowe w wysokosci, co najmniej 100 000,00 zł lub posiada zdolnosc kredytowa w wysokosci, co najmniej
100 000,00 zł, Wykonawca wykaze, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalnosci
na sume nie mniejsza niz 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunków: ds˜ warunek ten zostanie spełniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciagu ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy, w tym okresie,
wykonał minimum 2 roboty budowlane, z których kazda polegała na budowie, przebudowie lub modernizacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PVC o srednicy co najmniej 160 mm i długosci co najmniej 50 m wraz
z montazem przepompowni scieków i tłocznym kanałem sanitarnym z rur PE o srednicy co najmniej 90 mm
i długosci co najmniej 5 m, za kwote minimum 100 000 zł netto kazda. warunek musi byc spełniony przez
przynajmniej jeden z podmiotów wystepujacych wspólnie
Zamawiajacy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujacych czynnosci przy realizacji zamówienia wraz z informacja
o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTEPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• zaswiadczenie własciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawarł porozumienie z własciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego
organu. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega z opłacaniem podatków albo ze zawarł
porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu • zaswiadczenie własciwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarł porozumienie z własciwym
organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub
wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z własciwym
organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub
wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, • odpis
z własciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentów, o których mowa powyzej w niniejszym punkcie, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oswiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc, złozone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego własciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te
powinny byc wystawione w terminach nie wczesniejszych niz podano powyzej. • oswiadczenia wykonawcy
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzajacych dokonanie płatnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiazacego porozumienia w sprawie
spłat tych naleznosci • oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne, • oswiadczenie wykonawcy o braku wydania
prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny
w zakresie okreslonym przez zamawiajacego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, • oswiadczenie
wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiazków
wynikajacych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp, •
oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), • Zamawiajacy zada
od wykonawcy, który polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym
punkcie,
III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
• sprawozdanie finansowe, w przypadku gdy sporzadzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa
kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a jezeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci, równiez z opinia biegłego, a w przypadku
wykonawców niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace –
za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – za ten okres.
Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze złozyc wymaganych przez zamawiajacego
dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiajacy dopuszcza złozenie przez wykonawce innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, • informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc
kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze
złozyc wymaganych przez zamawiajacego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiajacy
dopuszcza złozenie przez wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, , •
dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej działalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia na sume gwarancyjna okreslona przez
zamawiajacego. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze złozyc wymaganych przez
zamawiajacego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiajacy dopuszcza złozenie przez
wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w kwocie: 7500,00 zł Słownie siedem tysiecy piecset złotych, 2)
wykonawca zobowiazany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium
wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi byc wazne minimum przez okres zwiazania oferta, dotyczyc
przedmiotowego zamówienia i zawierac klauzule gwarantujace mozliwosc zatrzymania wadium
w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniadzu nalezy
wpłacic przelewem na rachunek bankowy nr nr INGBPLWP PL 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637, 5) jezeli
wadium wnoszone jest w formie innej niz pieniadz nalezy je złozyc Teatr Miejski w Gliwicach Dział
Ksiegowosci ul. Nowy Swiat 55-57, 44-100 Gliwice,
IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga sie złozenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołaczenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sie złozenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołaczenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga sie złozenia oferty wariantowej:
Dopuszcza sie złozenie oferty wariantowej
Nie
Złozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym złozeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostana zaproszeni do udziału w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa bedzie zawarta:
Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego
systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sie złozenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Przewiduje sie pobranie ze złozonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Nalezy podac adres strony internetowej, na której aukcja bedzie prowadzona:
Nalezy wskazac elementy, których wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu zamówienia:
Nalezy podac, które informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
bedzie termin ich udostepnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowac (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych
w zakresie połaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doswiadczenie 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musza spełniac wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbe etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokosci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiazania stanowiace podstawe do składania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:
Wstepny harmonogram postepowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:
Nalezy podac informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujace minimalne wymagania, którym musza odpowiadac
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostepny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urzadzen informatycznych:
Sposób postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapien:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na zasadach opisanych w art 144 ustawy Pzp i wzorze umowy zał 2 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki słuzace ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu:
Data: 2018-10-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazac powody:
Jezyk lub jezyki, w jakich moga byc sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu
>
IV.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodków z pomocy
udzielonej przez panstwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
byc przeznaczone na sfinansowanie całosci lub czesci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, jezeli srodki słuzace
sfinansowaniu zamówien na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajacy zamierzał
przeznaczyc na sfinansowanie całosci lub czesci zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁACZNIK I – INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

SIWZ
Zał.1. Oferta Kanalizacja
Zał. 2. wzór umowy teatr kanalizacja
Zał.3. wzór zobowiązania podmiotu trzeciego Kanalizacja
Zał 4 Ośw. spełnianie warunków Kanalizacja
Zał. 5.Ośw. na wezwanie Zam. Kanalizacja
Zał.6. Grupa Kapitałowa
Zał.7. Wykaz robót Kanalizacja
Zał. 8. wykaz osób Kanalizacja
Zał.9. Oświadczenie Tajemnica przeds. Kanalizacja
PW_Gliwice_Ruiny Teatru_Opis techniczny instalacji wod.-kan
Schemat przepompowni ścieków sanitarnych
ST-S-01_Gliwice_Teatr_01
ST-S-02_Gliwice_Teatr Ruina_Instalacje sanitarne
ST-S-02_Gliwice_Teatr_01
ST-S-02-5_Gliwice_Teatr Ruina_Wymiennikownia
teatr przedmiar
WK-1_PW_Gliwice_Rzuty_Zagospodarowanie terenu -WK-1
WK-2_PW_Gliwice_Instalacja wod.- kan
WK-3_PW_Gliwice_Instalacja wod.- kan
WK-11a_PW_Gliwice_Profile i rozwinięcia kanalizacji sanitarnej
WK-11b_PW_Gliwice_Profile i rozwinięcia kanalizacji sanitarnej
unieważnienie Kanalizacja (1)