Deklaracja dostępności

Teatr Miejski w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Teatru Miejskiego w Gliwicach  – teatr.gliwice.pl.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-30.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Strona zawiera elementy aktywne  o zbyt małym kontraście w trybie zwykłym. Przełączenie w tryb wysokiego kontrastu eliminuje ten fakt.
  2. Filmy zamieszczone (treść osadzona z serwisu Youtube)  nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
  3. Parsowanie wykazuje błędy i ostrzeżenia.
  4. Strona nie zapewnia pełnej dostępności w module sprzedaży biletów, który jest modułem zewnętrznym strony.  Został on opracowany w systemie, który nie ma technicznej możliwości poprawienia wszystkich wymagań o dostępności i został opublikowany przed wprowadzeniem wymagań opisanych w ustawie. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sandra Staletowicz, e-mail:  sstaletowicz@teatr.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 32 232 11 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba główna Teatru Miejskiego w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55/57)

Do teatru najłatwiej dojechać jest samochodem, lub autobusem

Z Łabęd – linia: 186, 178
Z centrum przesiadkowego –  linia 676
Z Placu Piastów – linia A4

Po drugiej stronie ulicy jest publiczny parking, na którym wyznaczono dwa miejsca  dla osób z niepełnosprawnościami. Wejściem głównym do teatru wchodzi się  bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe i otwierają się na zewnątrz. Po otwarciu jednego skrzydła przejście ma szerokość 90 cm. Główne punkty obsługi widzów: BOW, kasa biletowa oraz szatnia są  dostępne. Przejście z szatni do foyer prowadzi przez schody, w których wydzielony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Duża sala jest na parterze. Wejście do dużej sali widowiskowej prowadzi przez schody – z tyłu widowni zbudowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach mogą zająć miejsce z boku przy pierwszych rządach. Dla osób z  niepełnosprawnością ruchu dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla widzów na parterze. Miejsca na balkonie są niedostępne dla widzów z niepełnosprawnościami ruchu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w przestrzeni szatni, obok Biura Obsługi Widzów. W budynku nie ma windy. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Pętle indukcyjne znajdują się w kasie, szatni oraz na parterze dużej sali teatralnej. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić do sekretariatu teatru (sekretariat@teat.gliwice.pl, tel.: 32 232-11-83) minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.

Scena Kameralna usytuowana jest na pierwszym piętrze – wejście po schodach. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchu wszystkie korytarze i pomieszczenia na pierwszym piętrze są niedostępne.

Scena Mikro znajduje się na drugim piętrze. Wejście od portierni Teatru (ul. Opawska). Do sali prowadzą schody. Sala jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. 

Ruiny Teatru „Victoria”, Aleja Przyjaźni 1

Obiekt jest trwałą ruiną.

Organizatorzy / Partnerzy / Patroni

Teatr Miejski w Gliwicach